- Trung tâm là đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh ( trừ nước nguyên liệu khoáng và nước địa nhiệt).
            - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về các dự án, loại hình cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
            - Tổ chức tiếp nhận, quản lý vật tư, thiết bị và tiền vốn được phân bổ cho chương trình Dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, tiến hành thi công xây dựng khai thác các loại hình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đưa công trình vào sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.
            - Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, chất lượng nước, các công trình phục vụ vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức các mạng lưới bảo dưỡng công trình, hướng dẫn cho người dân biết cách vận hành, sửa chữa khi cần thiết.
            - Phối hợp lồng ghép các chương trình nước sinh hoạt nông thôn do Unicef tài trợ và các chương trình di dân phát triển kinh tế mới, xoá đói giảm nghèo và các chương trình kinh tế xã hội của ngành Y tế, Giáo dục, Xây dựng, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên.
            - Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội trong công tác truyền thông, tuyên truyền vận động nhân dân trong việc dùng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

                          Địa chỉ: 63, Trần Phú, F4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.
                                               Điện thoại: 0703.828.352

  Trung tâm nước sạch & VSMTNT tỉnh Vĩnh Long 

 

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.